LİMESTONE

Esas olarak kalsit ve/veya dolomit içeren sedimanter bir kayaç. Köken itibari ile üç temel gruba ayrılır: (I) Organik, (II) kimyasal ve (III) kırıntılı. Organik kireçtaşları, bir çok bitki ve hayvan СаСОЗ salgılar. Bunların ölmesi sonucu iskeletleri (tam veya parça halinde), herhangi diğer sedimentlerin yokluğunda, kireçtaşı oluşturmak üzere birikebilir. En yaygın organik kireçtaşları olarak resif kireçtaşı, kavkılı kireçtaşı, mercan kireçtaşı, algal kireçtaşı, krinoidal kiraçtaşı ve foraminiferal kireçtaşı sayılabilir. Kimyasal olarak çökelen kireçtaşları üç ana tipe sahiptir: (a) Evaporit istiflerinde bulunan kiraçtaşı, (b) oolitik ve pizolitik kireçtaşları ve (c) kalk tufa. Klastik kireçtaşları ise mekanik olarak çökelen, daha önceden oluşmuş kireçtaşlarının kırıntılarından oluşur. Bunların sınıflaması dane boylarına göre yapılır: Kalsirudit (> 2 mm), kalsarenit (1/16 mm - 2 mm) ve kalsilütit (< 1/16 mm). Kireçtaşları tabakalı (ince, orta ve kalın) veya tabakasız (masif) olarak bulunabilir